Hoppa till innehåll

Sjukfrånvaro 30–60–90

På den här sidan kan du läsa om utredningar och förfaringssätt efter 30, 60 och 90 sjukfrånvarodagar.

Företagshälsovårdens och arbetsgivarens gemensamma utredningar om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet behövs när sjukfrånvarodagarna är 30, 60 och 90.

En bedömning av arbetsförmågan görs alltid vid behov

Företagshälsovårdens yrkespersoner gör en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, på initiativ av arbetstagaren själv, chefen eller företagshälsovården. Vid behov ordnar man också arbetshälsosamtal (trepartssamtal) i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Företagshälsovården ger vägledning och information både åt arbetstagaren och arbetsgivaren om rehabiliteringsmöjligheter och andra stödåtgärder. För att främja arbetsförmågan för den partiellt arbetsföra gör man upp en rehabiliteringsplan.

Sjukfrånvaron anmäls när arbetstagaren har 30 sjukfrånvarodagar

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagarens sjukfrånvaro till företagshälsovården senast när frånvaron har fortgått en månad. Anmälan ska också göras när arbetstagaren har flera korta frånvaroperioder på sammanlagt över 30 sjukledighetsdagar. Anmälan är viktig för att man ska kunna utvärdera arbetstagarens arbetsförmåga, utreda möjligheterna att fortsätta i arbetet och inleda stödåtgärder för arbetsförmågan så snabbt som möjligt.

Kundföretagen anmäler frånvaroperioder som fortgått över 30 sjukfrånvarodagar till företagshälsovården via extranet-applikationen.

Om kundföretaget inte använder extranet-applikationen, skickar företaget uppgifter och kopior av sjukfrånvarointyget per post till den egna företagshälsovårdaren.

Företagshälsovårdens och arbetsgivarens gemensamma utredning om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete behövs när sjukfrånvaron fortgått över 60 dagar

När arbetstagaren har varit sjukskriven över 60 dagar behöver han eller hon ett B-utlåtande av den vårdande läkaren (företagsläkare eller annan läkare) för beviljandet av sjukdagpenning. Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete och vilka åtgärder detta förutsätter. Arbets- och arbetstidsarrangemangen utreds och ändras vid behov så att återgången till arbete lyckas utan risk för arbetstagarens hälsa.

Ett utlåtande från företagshälsovården om möjligheten att fortsätta i arbetet behövs innan den anställda varit sjukskriven i 90 dagar

Företagsläkaren ska skriva ett B-utlåtande om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet innan den anställda fått sjukpenning i 90 dagar. Företagshälsovårdens utlåtande behövs, eftersom det är en förutsättning för betalning av sjukdagpenning efter 90 sjukdagar. Om den behandlande läkaren är företagsläkare kan hen i samma B-utlåtande utvärdera arbetsoförmågan för ansökan om sjukdagpenning samt utvärdera den kvarstående arbetsförmågan och framföra slutsatser om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet.