Hoppa till innehåll

Rusmedelsprogram

Företagshälsovårdens grundläggande uppgift är att upprätthålla och främja hälsan och arbetsförmågan samt förutse risker också i frågor som gäller missbruk.

Det är förbjudet att på arbetsplatsen använda och vara påverkad av berusningsmedel. Med berusningsmedel avses alkohol, droger eller andra medel som används i berusningssyfte, t.ex. mediciner eller lösningsmedel. Målet med rusmedelsprogrammet är att förebygga de skador som användningen av berusningsmedel medför för hälsan, det sociala livet och ekonomin både för arbetsplatsen och individen.

En missbrukare är en arbetstagare som är berusad på arbetsplatsen och/eller är ofta borta från arbetet på grund av missbruket och/eller missbruket påverkar arbetstagarens arbetsförmåga.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren är i första hand själv ansvarig att söka vård för sitt missbruksproblem. Om arbetstagaren måste avlägsnas från arbetsplatsen på grund av att arbetstagaren är berusad förlorar hen löneförmånerna.

Arbetstagaren ska alltid från första frånvarodagen lämna in läkarens eller hälsovårdarens skriftliga redogörelse om orsaken till frånvaron, om arbetsgivaren har skäl att misstänka problem med missbruk. Med arbetstagarens samtycke kan arbetsplatsen be arbetarskyddsfullmäktigen och/eller arbetarskyddschefen och/eller någon annan stödperson att delta i de olika skedena för hänvisning till vård.

Chefens ansvar

Chefen ska ingripa i missbruksproblemet om arbetstagaren inte själv tar ansvar för det. När en arbetstagare misstänks vara berusad är det chefen som ser till att arbetstagaren lämnar arbetsplatsen. Ifall det är oklart om problemen i arbetsprestationen beror på missbruksproblem eller någon annan sjukdom, hänvisar chefen arbetstagaren till en utvärdering av arbetsförmågan vid Kungsvägens arbetshälsa.

Chefen ska öppet diskutera missbruket med arbetstagaren innan vårdhänvisningsförfarandet inleds. Tröskeln att ta upp saken bör vara låg. Om missbruksproblemet fortsätter ska chefen vidta åtgärder enligt anvisningarna om tillvägagångssätt vid hänvisning till vård.

Chefen följer upp vårdprocessen för arbetstagaren med missbruksproblem från början av vårdhänvisningen tills vårdavtalet tar slut.

Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens representant som ger råd och vägleder cheferna att genomföra rusmedelsprogrammet.

Arbetsplatsens ansvar

Alla på arbetsplatsen har rätt och skyldighet att med chefen ta upp rusmedelsmissbruket på arbetsplatsen. Om arbetsplatsens chef har missbruksproblem ska arbetstagarna kontakta chefens chef, arbetarskyddschefen eller företagshälsovården.

Arbetsplatsens stöd spelar en mycket viktig roll i att en arbetstagare med missbruksproblem lyckas återvända till arbetet och att arbetstagaren får stöd.