Hoppa till innehåll

På företagshälsovårdarens mottagning görs bl.a. olika hälsoundersökningar. Företagshälsovårdaren är sakkunnig i frågor om arbete, arbetsförhållanden och arbetshälsa.

Målet med företagshälsovårdarens arbete är att upprätthålla och främja individens hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet. Dessutom är målet att främja sunda och säkra arbeten och arbetsmiljöer samt arbetsgemenskapens välmående.

För varje företag har utsetts en egen företagshälsovårdare. Företagshälsovårdaren svarar för utarbetande och genomförande av företagshälsovårdens verksamhetsplan tillsammans med företagsläkaren, andra sakkunniga inom företagshälsovården och företaget.

Hälsogranskning som utförs av företagshälsovårdare

I verksamhetsplanen kommer man överens om hälsogranskningarna och deras innehåll. Målet med hälsogranskningarna är att förebygga symtom och sjukdomar i anslutning till och som följd av arbetet samt stöda din hälsa och arbets- och funktionsförmåga. På hälsogranskningen utreds ditt hälsotillstånd och din arbets- och funktionsförmåga genom kliniska undersökningar och intervjuer. Vid hälsogranskningen beaktas i synnerhet sambandet mellan arbete och hälsa. På basis av hälsogranskningen bedömer man behovet av handledning och rådgivning och utarbetar en individuell hälsoplan tillsammans med arbetstagaren för stöd av arbetsförmågan.

Arbetsplatsbesök – Uppföljning av arbete och arbetsförhållanden

På arbetsplatsbesök kartläggs de hälsorisker som arbetet, arbetsmiljön och arbetsplatsen medför. Sådana är t.ex. fysikaliska, kemiska och biologiska exponeringar, ergonomiska skadliga olägenheter, fysiska och psykiska belastningsfaktorer och olycksrisker. Samtidigt kartläggs beredskapen för första hjälpen och behovet av personlig skyddsutrustning.

Till arbetsplatsutredningen hör planering, förtrogenhet med arbetsplatsen och skrivande av promemoria. Utgående från arbetsplatsutredningen skrivs en verksamhetsplan för företagshälsovården som uppdateras med regelbundna intervaller och alltid vid behov. Besök på gårdar är arbetsplatsutredning för lantbruksföretagare.