Hoppa till innehåll

För företag

På den här sidan hittar du information om våra tjänster för företag, hur du ingår avtal med oss och vilka tjänster vi erbjuder.

Förebyggande företagshälsovårdstjänster (lagstadgad, FPA I)

Utredning, bedömning och uppföljning av arbetsrelaterade hälsorisker, de anställdas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga görs vid lagstadgade och andra nödvändiga hälsoundersökningar.

Hälsoundersökningarnas innehåll och intervaller bestäms utgående från kvalitet och risker i de anställdas arbete. Andra hälsoundersökningar planeras utgående från behoven och arbetsgivarens önskemål. Vi kan vid behov också ordna hälsoundersökningarna i arbetsplatsens egna lokaler som är lämpliga för det.

Bedömning av arbetsförmåga eller rehabiliteringsbehov görs vid behov eller på företagets begäran.

Helhetsinriktade företagshälsovårdstjänster (sjukvård, FPA II)

Sjukvårdstjänster som är frivilliga för företaget ingår i det heltäckande avtalet för företagshälsovårdstjänster. En utsedd företagshälsovårdare, andra företagshälsovårdare och företagsläkare deltar i genomförandet av sjukvårdstjänsterna.

Till ersättningsklass II hör kostnader både för förebyggande företagshälsovård, sjukvård på allmänläkarnivå och andra företagshälsovårdskostnader.

Information och handledning

Som sakkunniga på området ger vi information och vägledning i frågor som gäller hälsa och välbefinnande i arbetet i samband med arbetsplatsbesök och individuella möten samt gruppmöten. Vi deltar vid behov i arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen.

Arbete för arbetsgemenskapen och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan är huvudsakligen arbetsplatsens interna verksamhet, men vi deltar vid behov i arbetet enligt vår roll inom företagshälsovården.

Våra företagshälsovårdare ger sakkunnighjälp för ordnande av beredskap för första hjälpen och förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen. Vår företagshälsovårdspersonal erbjuder krishjälp och vi anlitar behov utomstående experter.

Arbetsplatsutredningar

Vår verksamhet baserar sig på en arbetsplatsutredning som vi alltid försöker genomföra fysiskt i kundföretagets lokaler eller på något annat verksamhetsställe. Till arbetsplatsutredningen hör att utreda och utvärdera sundheten och säkerheten i arbetet och arbetsförhållandena och lägga fram åtgärdsförslag för sundare arbetsförhållanden. En skriftlig rapport görs alltid om arbetsplatsutredningen.

Uppföljning av arbetsförmåga och hälsa

I verksamhetsplanen överenskoms med företaget om hälsoundersökningar och innehållet i dem. Målet med hälsoundersökningar är att förebygga arbetsrelaterade symtom och sjukdomar samt stöda arbetstagarens hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Vid hälsoundersökningen utreds arbetstagarens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga. Vid hälsoundersökningen beaktas i synnerhet sambandet mellan arbete och hälsa.

På basis av hälsoundersökningen utarbetas en individuell hälsoplan i samarbete med arbetstagaren för stöd av arbetsförmågan.

Upprätthållande och främjande av arbetsförmåga

Upprätthållande och främjande av arbetsförmågan ingår i all företagshälsovård. Åtgärderna planeras utifrån företagets behov och arbetsförhållanden. De genomförs i samarbete med arbetstagaren, arbetsgivaren, arbetarskyddet och samarbetsparterna på arbetsplatsen.

Främjandet av arbetshälsan och arbetsförmågan är en systematisk och målinriktad multiprofessionell verksamhet som berör alla arbetstagare i företaget. Företagshälsovården främjar arbetsgemenskapens ork och deltar i olika utvecklingsprojekt, genom vilka man stöder till exempel arbetstagarnas ork i förändringar.

Företagshälsovårdsinriktad sjukvård

Den företagshälsovårdsinriktade sjukvården stöder det förebyggande arbetet. Den här tjänsten erbjuds till de företag som valt den frivilliga sjukvården som en del av företagshälsovården. Sjukvården koncentrerarar sig på undersökning och behandling av sjukdomar i anslutning till eller som följd av arbetet.

Kostnader för företagshälsovård

Vi uppdaterar prislistan enligt behov och vi informerar våra kunder om ändringarna i god tid.

Vi fakturerar våra kunder två gånger per månad, den 15:e och den sista dagen i månaden. För närvarande kan man ännu inte göra e-fakturering i vårt patientdatasystem.

Vid utgången av företagets räkenskapsperiod skickar vi årligen ett sammandrag (kostnader och verksamhetsberättelse) för ersättningsansökan hos FPA (SV 110 TTHr).

Ersättningar av FPA

FPA ersätter i första hand kostnader för förebyggande företagshälsovård (60 %). Maximibeloppet kan i sin helhet användas för förebyggande företagshälsovård. Kostnaderna för sjukvård som ersätts av Fpa kan utgöra högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet för företagshälsovård.