Siirry sisältöön

Yritysasiakkaille

Tältä sivulta löydät lisätietoa yrityksille suunnatuista työterveyshuoltopalveluista.

Yritysasiakkaille suunnatut palvelut

Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut (lakisääteinen, Kela I)

Työperäisten terveysriskien, työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta tapahtuvat lakisääteisissä ja muissa tarpeellisissa terveystarkastuksissa. Terveystarkastusten sisältö ja aikaväli määräytyvät työntekijöiden työn laadun ja riskien mukaan. Muita terveystarkastuksia suunnitellaan tarpeiden ja työnantajan toivomuksien mukaan. Terveystarkastukset voimme tarvittaessa järjestää myös työpaikan omissa toimintaan soveltuvissa tiloissa.
Työkyvyn tai kuntoutustarpeen arviointia toteutetaan tarpeen ilmaantuessa tai työnantajan pyynnöstä.

Kokonaisvaltaiset työterveyspalvelut (sairaanhoito, Kela II)

Kokonaisvaltaiseen työterveyspalvelusopimukseen kuuluu yritykselle vapaaehtoisesti järjestettävät sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalvelujen toteuttamiseen osallistuu työpaikan nimetyn työterveyshoitajan lisäksi muut työterveyshoitajat ja työterveyslääkärit.
Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Tiedon antaminen ja ohjaus

Annamme alan asiantuntijoina tietoa ja ohjausta terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa työpaikkakäyntien ja yksilötapaamisten sekä ryhmätilaisuuksien yhteydessä. Osallistumme tarvittaessa työpaikan työsuojeluyhteistyöhön.

Työyhteisötyö ja työpaikan työkykyä ylläpitävä toiminta on pääasiassa työpaikan sisäistä toimintaa, mutta osallistumme siihen tarvittaessa työterveyshuollon roolin mukaisesti.

Työterveyshoitajamme antavat asiantuntija-apua ensiapuvalmiuden järjestämiseksi ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi työpaikalla. Kriisiapua tarjoamme työterveyshenkilöstöämme ja tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen.

Työpaikkaselvitys

Toimintamme perustuu työpaikkaselvitykseen, joka pyritään aina toteuttamaan fyysisesti asiakasyrityksen toimitiloissa tai muulla työpisteellä. Työpaikkaselvitykseen kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvitys ja arviointi sekä toimenpide-ehdotusten tekeminen työolojen terveellisyyden parantamiseksi. Työpaikkaselvityksestä tehdään aina kirjallinen raportti.

Työkyvyn ja terveyden seuranta

Terveystarkastuksista ja niiden sisällöstä sovitaan yrityksen kanssa toimintasuunnitelmassa. Terveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä työhön liittyviä oireita ja sairauksia sekä tukea työntekijän terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Terveystarkastuksessa selvitetään työntekijän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä. Terveystarkastuksessa otetaan erityisesti huomioon työn ja terveyden välinen yhteys. Terveystarkastuksen perusteella laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi.

Työkyvyn ylläpito ja edistäminen

Työkyvyn ylläpito ja edistäminen sisältyvät kaikkeen työterveyshuollon toimintaan. Toimenpiteet suunnitellaan yrityksen tarpeiden ja työolosuhteiden pohjalta. Ne toteutetaan yhteistyössä työntekijän, työnantajan, työsuojelun ja työpaikan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista moniammatillista toimintaa, joka koskee yrityksen kaikkia työntekijöitä. Työterveyshuolto edistää työyhteisön jaksamista ja on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joiden avulla tuetaan esimerkiksi muutoksessa jaksamista.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työterveyspainotteinen sairaanhoito tukee ennaltaehkäisevää työtä. Tämä palvelu on tarjolla yrityksille, jotka ovat valinneet vapaaehtoisen sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa. Sairaanhoidossa keskitytään työhön liittyvien sairauksien tutkimiseen ja hoitoon.

Työterveyshuollon kustannukset

Päivitämme hinnastoa tarpeen mukaan ja muutoksista ilmoitetaan asiakkaillemme hyvissä ajoin.

Laskutamme asiakkaitamme kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. Tällä hetkellä potilastietojärjestelmämme ei vielä mahdollista verkkolaskutusta.

Lähetämme vuosittain yrityksen tilikauden päättyessä yhteenvedon (kustannukset ja toimintakertomus) Kelan korvaushakemuksen (SV98a TTH) tekoa varten.

Kelakorvaukset

Kela korvaa ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia (60 %). Enimmäismärän voi käyttää kokonaan ehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.