Siirry sisältöön

Työterveyshoitajan vastaanotto

Työterveyshoitajan vastaanotolla tehdään mm. erilaisia terveystarkastuksia. Työterveyshoitaja on asiantuntija työhön, työoloihin ja -hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Työterveyshoitajan työn tavoite on yksilön ja työyhteisön terveyden, työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi tavoitteena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön hyvinvointia.

Jokaiselle yritykselle on nimetty oma työterveyshoitaja. Hän vastaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta yhdessä työterveyslääkärin, työterveyshuollon muiden asiantuntijoiden ja yrityksen kanssa.

Työterveyshoitajan terveystarkastukset

Terveystarkastuksista ja niiden sisällöstä sovitaan yrityksen kanssa toimintasuunnitelmassa. Terveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä työhön liittyviä oireita ja sairauksia sekä tukea työntekijän terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Terveystarkastuksella selvitetään työntekijän terveydentila ja työ- ja toimintakyky sekä kliinisillä tutkimuksilla että haastattelemalla. Terveystarkastusta tehtäessä otetaan erityisesti huomioon työn ja terveyden välinen yhteys. Terveystarkastuksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve ja laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi.

Työn ja työolosuhteiden seuranta

Työterveyshoitaja on asiantuntija työhön, työoloihin ja -hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Hänelle kertyy tietoa työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista, sairaanhoidosta sekä työyhteisö- ja -olosuhdeselvityksistä.

Työpaikkakäynneillä kartoitetaan työstä, työympäristöstä ja -yhteisöstä aiheutuvat terveydelliset vaarat. Näitä ovat esimerkiksi fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, ergonomiset haittatekijät, fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja tapaturmavaarat. Samalla kartoitetaan ensiapuvalmius ja henkilösuojainten tarve.

Työpaikkaselvitykseen kuuluu suunnittelu, työpaikkaan perehtyminen ja muistion kirjoittaminen. Työpaikkaselvityksen perusteella tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka päivitetään määräajoin ja aina tarpeen mukaan. Tilakäynti on maatalousyrittäjille tarkoitettu työpaikkaselvitys.