Siirry sisältöön

Päihdeohjelma

Työterveyshuollon perustehtävänä on ylläpitää ja edistää terveyttä ja työkykyä sekä ennakoida riskejä myös päihdeasioissa.

Päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on työpaikalla kielletty. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita tai muita päihdyttävästi käytettyjä aineita, esim. lääkkeitä tai liuottimia. Päihdeohjelman tavoitteena on ehkäistä päihteiden käytön aiheuttamat terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat sekä työyhteisö- että yksilötasolla.

Päihdeongelmainen on työntekijä, joka on töissä päihtyneenä ja/tai hänellä on päihteiden käytöstä johtuen poissaoloja työstä ja/tai päihteiden käyttö vaikuttaa hänen työkykyynsä.

Työntekijän vastuu

Työntekijällä itsellään on ensisijainen vastuu päihdeongelmansa poistamisessa. Mikäli työntekijä joudutaan poistamaan työpaikalta päihtymisen vuoksi, seuraa siitä palkkaetujen menetys.

Työntekijän tulee toimittaa aina ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien lääkärin tai hoitajan kirjoittama selvitys poissaolonsa syystä, jos työnantajalla on aihetta epäillä päihdeongelmaa. Työntekijän suostumuksella voidaan hoitoonohjauksen eri vaiheisiin pyytää mukaan työsuojeluvaltuutettu ja/tai työsuojelupäällikkö ja/tai joku muu tukihenkilö.

Esimiehen vastuu

Esimiehen tehtävä on puuttua päihdeongelmaan, jos työntekijä ei ota itse siitä vastuuta. Päihtymyksestä epäilty työntekijä poistetaan aina esimiehen toimesta työpaikalta. Jos on epäselvää, onko työsuorituksen ongelmien taustalla päihdeongelma vai muu sairaus, esimies ohjaa työntekijän työkykyarvioon Kuninkaantien työterveyshuoltoon.

Esimiehen on keskusteltava avoimesti päihdeongelmasta työntekijän kanssa ennen hoitoonohjausmenettelyn aloittamista. Puheeksi ottamisen kynnyksen on oltava matala. Päihdeongelman jatkuessa on esimiehen ryhdyttävä hoitoonohjauksen menettelytapaohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin.

Esimies seuraa työntekijän päihdeongelman hoitoprosessia hoitoonohjauksen aloittamisesta hoitosopimuksen päättymiseen asti.
Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja, joka neuvoo ja ohjaa esimiehiä päihdeohjelman toteuttamisessa.

Työyhteisön vastuu

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus ja velvollisuus ottaa työpaikalla ilmenevä päihteiden väärinkäyttö puheeksi esimiehen kanssa. Mikäli työpaikan esimiehellä on päihdeongelma, on työntekijöiden otettava yhteyttä esimiehen esimieheen, työsuojelupäällikköön tai työterveyshuoltoon. Työyhteisöllä on erittäin merkittävä osuus päihdeongelmaisen työntekijän työhön paluun onnistumisessa ja sen tukemisessa.

Työterveyshuollon vastuu

Työterveyshuollon perustehtävänä on ylläpitää ja edistää terveyttä ja työkykyä sekä ennakoida riskejä, myös päihdeasioissa. Päihdeongelman varhainen tunnistaminen esim. työhöntulotarkastusten ja työkykyarviointien yhteydessä, päihdeongelmaisen hoitoonohjaus, hoitosopimuksen tekeminen ja hoidon toteutumisen seuranta kuuluvat työterveyshuollon tehtäviin.